Aki Takase, Aki Takase & Japanic, domicil (Dortmund, 6.10.23)    

Aki Takase, Aki Takase & Japanic, domicil (Dortmund, 6.10.23)